Baza wiedzy

Najważniejsze limity w jednym miejscu – 2023 rok

Czego dotyczyLimit w euroKwota w zł[*]
Status małego podatnika CIT, PIT2 000 0009 654 400
Status małego podatnika VAT1 200 0005 793 000
Status małego pośrednika VAT45 000217 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis50 000241 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie)2 000 0009 654 400
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych2 000 0009 654 400
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych200 000965 440

[*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2022 (4,8272 zł).
[*] Slim VAT 3.0. przewiduje podniesienie od 2023 limitu sprzedaży dla małego podatnika VAT z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Mały podatnik VAT

  • wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. 5 793 000 zł,

Mały podatnik PIT i CIT

  • wartość sprzedaży (po kursie euro z 1.10.2022 wynoszącym 4,8272 zł/euro) w 2022 nie przekroczyła 9 654 400 zł. Przywileje to: możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał, jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, obniżona 9% stawka CIT.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

  • zakup środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota tych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 241 000 zł w 2023 roku.

KPiR a KH – odwieczny dylemat

  • Osoby fizyczne, których przychody z 2022 będą niższe niż 9 654 400 zł, mogą w 2023 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przeciwnym razie muszą prowadzić księgi rachunkowe.
  • Dotyczy to również spółek cywilnych i jawnych z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Ryczałt – mogę?

  • Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2023 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków – pytaj księgowych 🙂 ), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (w rozumieniu art. 14 updof, czyli w kwocie netto, bez należnego VAT) nie przekroczy 2 000 000 euro. Po przeliczeniu (po kursie średnim NBP z 1.10.2022, bez zaokrągleń) jest to 9 654 400 zł.

Prezenty o małej wartości i próbki

  • łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych,
  • łączna wartość nie przekracza 20 zł, jeśli ich przekazania nie ujęto w ww. ewidencji

Ulga na zakup kasy rejestrującej

Podatnicy, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zwolnienie podmiotowe VAT (art. 113 ustawy o VAT)

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w 2022 r. kwoty 200 000 zł, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. O dodatkowe obrarowania dopytaj swoich księgowych 🙂